Kompenserende software til læse- og skrivestøtte

ScanDis A/S, den 30. september 2015


Ifølge Pisa-undersøgelser er der i Danmark ca. 15% af befolkningen, som er funktionelle svage læsere, og ca. 7% af Danmarks befolkning er ordblinde.

I enhver skoleklasse er der en til to elever, der har problemer med visuel afkodning af en tekst. Det er ikke nødvendigvis elever, som er erklæret ordblinde, men nogle, der ligger i risikozonen for at få læsevanskeligheder.
Hvis svage elever ikke får hjælp, kan det få fatale konsekvenser – det vil mindske deres selvværd, og de vil derfor miste modet til at lære. Mange af disse elever vil uden hjælp ikke kunne gennemføre en videregående uddannelse.


Giv eleverne samme forudsætninger

Mange undersøgelser viser, at PC-læsning som supplement til den almindelige undervisning giver rigtige gode resultater. Eleverne øger deres faglige viden og får større lyst til at lære mere. Også deres sociale relationer bliver væsentligt bedre, da eleverne i højere grad vil føle sig på lige fod i det faglige arbejde og dermed det sociale.
Derfor er det af stor betydning at få integreret de kompenserende læse- og skrivestøtteprogrammer allerede fra skolens første klassetrin, da man herved giver alle elever de samme forudsætninger for indlæring.

PC-læsning er en anderledes måde at afkode en tekst på end den traditionelle papirtekst. Ved PC-læsning har man mulighed for at anvende digitale læse- og skrivestøtteprogrammer til oplæsning. Ved brug af digital oplæsning forbedrer man elevens evne til at afkode teksten visuelt. Desuden oplever man, at de svage elever kan fungere i en klasse på normal vis med læse- og skrivestøtte programmer kombineret med almindelig undervisning og støtte. Det vil mindske skellet mellem de dygtige og svage elever og vil på længere sigt højne det generelle niveau i klasserne.


Ikke kun for de svage

Programmerne skal ikke kun ses som en hjælp til de svage elever, men som en hjælp, der på forskellig vis kan komme alle til gode. I Sverige er der eksempler på meget dygtige elever i gymnasiet, der har haft stor glæde af ViTre-pakken. Her er programmerne blevet benyttet til at effektivisere læsningen i stedet for at hjælpe til afkodning.
Desuden har man med læse- og skrivestøtteprogrammerne mulighed for at vælge sprog og forskellige stemmer. Det gør det ligeledes muligt for sproglærerne at tage støtten i brug i deres fag.

ViTal hjælper stærke elever med at læse hurtigt

I dag har man i folkeskolen stor fokus på tekstforståelse. Man træner allerede i de mindste klasser eleverne i at forstå, hvordan skriftsproget er bygget op, og hvordan tekstens ord og sætninger skal forstås.

Læseundervisning består både i at lære eleverne at afkode en skreven meddelelse og i at lære dem at forstå tekstens mening. Det er af stor betydning for elevernes læseudvikling, at de har mulighed for at udvikle deres sprogforståelse gennem tekstlæsning – også selvom afkodningsfærdigheden ikke er på et niveau, der gør dem i stand til selvstændigt at læse sprogligt udfordrende tekster. Her kommer læse- og skrivestøtteprogrammer eleverne til gode. Specielt i mellemtrinnet arbejder man meget med faglig læsning, hvor eleverne med hjælp fra programmerne har mulighed for at gå i dybden med svære fagtekster.

Det er vigtigt at understrege, at læse- og skrivestøtteprogrammer ikke kan stå alene. Det er derfor vigtigt, at eleverne kan få den nødvendige hjælp fra læreren eller læsevejlederen.


”Jeg er en bedre læser end mine medstuderende”

I Danmark er der stor fokus på svage læsere. Mange skoler og kommuner har i dag anskaffet læse- og skrivestøtteprogrammer, der er stillet til rådighed for eleverne på skolen og til brug i hjemmet, og der kommer hele tiden flere til.

Mange ordblinde elever gennemfører uddannelser på universitetet. Deres handicap betyder, at de skal arbejde på en anden måde end deres medstuderende, men med hjælp fra læse- og skrivestøtte programmer, kan de gennemføre studiet på samme niveau som alle andre.
En udtalelse fra en ordblind universitetsstuderende ViTre-bruger: ”Jeg er en bedre læser end mine medstuderende” – er da sigende.

Man har som ordblind også mulighed for at låne e-bøger og digitale lydbøger hos Nota. Nota er et nationalt bibliotek for læsehandicappede.

Værktøjerne til at forbedre niveauet i de danske skoler er til stede. Nu er det op til kommunerne, skolerne og lærerne at tage imod. Jo før det bliver en integreret del af undervisningen, desto bedre.